Wertykulacja nawierzchni – pod pojęciem wertykulacji rozumie się mechaniczne usuwanie zbyt gęstej darni. Pionowo tnące narzędzie (wertykulator) przecina darń na głębokość do 3 cm. Równocześnie resztki roślinne są usuwane, dzięki czemu nie tworzy się „filc”. Poprzez to działanie gleba może na powrót absorbować odpowiednią ilość wilgoci, powietrza oraz substancji odżywczych. Optymalnym okresem dla przeprowadzenia wertykulacji jest początek wegetacji wiosną oraz wczesna jesień. Podczas suszy, przy braku możliwości nawadniania, nie wolno przeprowadzać wertykulacji z powodu niebezpieczeństwa zbyt dużego uszkodzenia darni.

Wyróżniamy dwa rodzaje wertykulacji w zależności od głębokości działania noży:
płytką 2-4 cm głębokości i głęboką 5-7 cm głębokości.

Płytkie pionowe cięcie ma na celu:
– częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej,
– stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej,
– przygotowanie trawnika do piaskowania,
– stworzenie korzystniejszych warunków dla przeprowadzenia podsiewu,
– przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu.

Stosując głęboką wertykulację osiąga się dodatkowo:
– zwiększenie elastyczności trawnika,
– zwiększenie przepuszczalności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach,
– penetracja noży na głębokości 5-7 cm spełnia podobną rolę jak aeracja!

Warto zapamiętać, że:
– dopuszczalna jest ograniczona grubość filcu,
– powierzchnie bogate w piasek mają skłonność do tworzenia filcu,
– nie zebrany pokos tworzy filc,
– zbyt obfity filc można zredukować przy pomocy wertykulacji,
– gruby pokład filcu należy często poddawać wertykulacji oraz napowietrzaniu,
– najlepszy okres do przeprowadzania wertykulacji to wiosna i wczesna jesień,
– wertykulację płytką warto połączyć z zabiegiem aeracji (napowietrzania).